Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI

 

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.

Ukupna vrijednost projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski “ iznosi 288.767.589,69 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 231.014.071,75 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 161.655.622,84 HRK.

 

Projekt obuhvaća:

Izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i to: izgradnju 998 m i rekonstrukciju 34.457 m sustava javne vodoopskrbe, izgradnju vodospreme kapaciteta 500 m3 te rekonstrukciju 1.081 pripreme za kućne priključke, izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje i to: izgradnju 57.954 m sustava javne odvodnje, izgradnju 3.073 priprema za kućne priključke, 11 crpnih stanica, 3 kišna preljeva, 1 retencije, 1 pjeskolov-mastolov i 19 mjernih regulacijskih okana te rekonstrukciju 4.560 m sustava javne odvodnje i rekonstrukciju 200 priprema za kućne priključke, nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13.000 ES, III. stupnja pročišćavanja s izgradnjom postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

 • 6ii 1: Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe,
 • 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja,te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023.

Općeniti ciljevi koji će se postići realizacijom projekta “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ su smanjenje izravnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda, povećanja broja kućanstava priključenih na sustav vodoopskrbe i odvodnje te povećanje broja kućanstava priključenih na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Cilj je priključenost 90% stanovnika aglomeracije na sustav odvodnje i uređaj za ročišćavanje otpadnih voda.

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području naselja: Imotski, Glavina Donja, Donji Proložac, Postranje, Medvidovića Draga i Donji Vinjani unutar administrativnih granica Grada Imotskog i Općine Proložac.

Krajem ožujka 2021. potpisana su 3 Ugovora vezano za nastavak rada na Projektu realizacije projekta “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“.


I. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI – Izgradnja linijskih građevina – Grupa 2 – Područje 2 – Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja-zapad, Donji Proložac i Postranje

Vrijednost ugovora: 58.469.414,19 kuna (bez PDV-a)

Ugovor je potpisan s Zajednicom ponuditelja: Katić bau d.o.o., Ante Starčevića 7, 21257 Lovreć, Hrvatska i Vodotehnika d.d., Koturaška cesta 49, 10000, Zagreb, Hrvatska

Predviđeno trajanje ugovora je 35 mjeseci

Predmet ugovora: LOT 2 – Područje 2 (Glavina donja – Zapad, Proložac I Postranje)

 • Izgradnja gravitacijskih kolektora L=17.698 m
 • 6 crpnih stanica i tlačnih cjevovoda L=984 m
 • 1.157 novih gravitacijskih kućnih priključaka kanalizacije
 • 110 novih tlačnih kućnih priključaka kanalizacije (s crpkama)
 • Rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u koridoru planirane kanalizacije L=15.712 m
 • Rekonstrukcija 189 vodoopskrbnih kućnih priključaka

II. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI – IZGRADNJA LINIJSKIH GRAĐEVINA – GRUPA 3 – LOT 3: Područje 3-Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja-istok, Medvidovića Draga i D. Vinjani

Vrijednost ugovora: 46.266.406,36 kuna (bez PDV-a)

Ugovor je potpisan s Zajednicom ponuditelja: IZGRADNJA FUTURA d.o.o., Ledinska ulica 35 10255 Donji Stupnik, Top montaža, d.o.o. Vinjani Donji 260, 21260 Donji Vinjani te ENERGOHERC d.o.o. III Retkovec 15b, 10040, Zagreb, Hrvatska

Predviđeno trajanje ugovora je 35 mjeseci

Predmet ugovora: LOT 3 – Područje 3 (Glavina donja – Istok, Medvidovića Draga, Donji Vinjani)

 • Izgradnja gravitacijskih kolektora L=22.575 m
 • 5 crpnih stanica I tlačnih cjevovoda L=3.017 m
 • 801 novih gravitacijskih kućnih priključaka kanalizacije
 • 100 novih tlačnih kućnih priključaka kanalizacije (s crpkama)
 • Rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u koridoru planirane kanalizacije L=8.278 m
 • Rekonstrukcija 164 vodoopskrbnih kućnih priključaka

III. NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IMOTSKI S IZGRADNJOM POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA – I. ETAPA

Vrijednost ugovora: 55.869.940,06 kuna (bez PDV-a)

Ugovor je potpisan s Izvođačem: ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija

Predviđeno trajanje ugovora je 36 mjeseci (od čega 8 mjeseci Pokusnog rada)

Predmet ugovora: Projektiranje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13.300 ES /ekvivalent stanovnika/ (u I. etapi), III. stupanj pročišćavanja, tehnologije pročišćavanja-konvencionalni postupak s aktivnim muljem (CAS), na lokaciji postojećeg uređaja Imotski. U sklopu ovog ugovora je uključeno i projektiranje i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji planiranog UPOV-a. Radovi ugovora Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Imotski – I. etapa se sastoje od:

 • projektiranja
 • ishođenja odobrenja i dozvola,
 • rušenje postojećih objekata i omogućavanje funkcioniranje UPOV-a za vrijeme gradnje
 • izgradnje postrojenja
 • puštanja postrojenja u pogon,
 • obuke osoblja Naručitelja,
 • provedbe pokusnog rada i dokazivanja ispunjavanja funkcionalnih uvjeta, uključivo Tehnički pregled.

Uz navedeno, u planu je preuzimanje opreme u sklopu Grupe 3 – Radni strojevi


Isporučitelj: KUHN-HRVATSKA d.o.o.


Oprema koja se nabavlja: Rovokopač/utovarivač kombinirani te mini bager sa priključnim alatom

Ukupna vrijednost projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski “ iznosi 288.767.589,69 HRK (s PDV-om), od čega prihvatljivi troškovi iznose 231.014.071,75 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 161.655.622,84 HRK.