Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov


Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Mirelom Jukić
NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ Realizacija – rujan 2023.

Radovi na LOT 2 – područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – do sada je ugrađeno ~16.742 m’ kolektora, ~941,73 m tlačnog cjevovoda, ~10.622 m’ vodovoda i ~ 1321 prelaganja vodovoda. U rujnu su izvedeni asfalterski radovi na kolektorima K20.1, K20.2, dio K20, K19.9, K21, K21.1 i dio kolektora K22. U pripremi je asfaltiranje trase kolektora K17, K18, K19, K19.1, K34, K34.1 i dijela trase K22.2.

Radovi na LOT 3 – područje 3. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja istok, Medvidovića Draga i D. Vinjani – ukupno je izvedeno 4.445,59 m gravitacijskih kolektora glavne mreže, 11.038,02 m sekundarne mreže 1.827,68 m tlačnog kolektora i 585 kućnih priključaka. Također radovi na usklađenju instalacija u rotoru Imotski su u potpunosti završeni, te je ukupno izvedeno 672,16 m instalacija od ukupno 672,16 m što čini 100%.  


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
38.326.045,48 EUR / 288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
21.455.388,26 EUR / 161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov

Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Mirelom Jukić


NOVOSTI:

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ Realizacija – rujan 2023.

Radovi na LOT 2 – područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – do sada je ugrađeno ~16.742 m’ kolektora, ~941,73 m tlačnog cjevovoda, ~10.622 m’ vodovoda i ~ 1321 prelaganja vodovoda. U rujnu su izvedeni asfalterski radovi na kolektorima K20.1, K20.2, dio K20, K19.9, K21, K21.1 i dio kolektora K22. U pripremi je asfaltiranje trase kolektora K17, K18, K19, K19.1, K34, K34.1 i dijela trase K22.2.

Radovi na LOT 3 – područje 3. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja istok, Medvidovića Draga i D. Vinjani – ukupno je izvedeno 4.445,59 m gravitacijskih kolektora glavne mreže, 11.038,02 m sekundarne mreže 1.827,68 m tlačnog kolektora i 585 kućnih priključaka. Također radovi na usklađenju instalacija u rotoru Imotski su u potpunosti završeni, te je ukupno izvedeno 672,16 m instalacija od ukupno 672,16 m što čini 100%.  


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
38.326.045,48 EUR / 288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
21.455.388,26 EUR / 161.655.622,84 HRK