Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov


Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan
Realizacija – veljača 2023., NASTAVAK RADOVA

Radovi na LOT 2 - područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – u siječnju su vršeni radovi na sljedećim trasama kolektora K2, K19.4, K19.8. K27 te K20, odnosno vodovoda V20 i V27 koji se protežu paralelno uz kolektore V56. Izvedeni su sljedeći radovi: iskopi, ugradnja posteljice i obloge cjevovoda, ugradnja cijevi i okana, izgradnja kanalizacijskih i vodovodnih kućnih priključaka, zatrpavanje rova i ugradnja tamponskog sloja u širini rova. Do sada je ugrađeno oko 12.336 m kolektora, 209 m tlačnog cjevovoda, 6.814 m vodovoda i 1.321 m prelaganja vodovoda. Uz navedene kolektore su izvedeni kućni priključci. Izvršena su ispitivanja na kolektorima. Na dijelu vodovoda su izvršene tlačne probe te su izuzeti uzorci vode za analizu. Do sada su izvođeni asfalterski radovi u dijelu županijske ceste na kolektoru K53 i prekopima kolektora K47, K51 te kolektorima K53, K53.1, K51, slivu kolektora K49.  


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
38.326.045,48 EUR / 288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
21.455.388,26 EUR / 161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov

Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan


NOVOSTI:

Realizacija – veljača 2023., NASTAVAK RADOVA

Radovi na LOT 2 - područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – u siječnju su vršeni radovi na sljedećim trasama kolektora K2, K19.4, K19.8. K27 te K20, odnosno vodovoda V20 i V27 koji se protežu paralelno uz kolektore V56. Izvedeni su sljedeći radovi: iskopi, ugradnja posteljice i obloge cjevovoda, ugradnja cijevi i okana, izgradnja kanalizacijskih i vodovodnih kućnih priključaka, zatrpavanje rova i ugradnja tamponskog sloja u širini rova. Do sada je ugrađeno oko 12.336 m kolektora, 209 m tlačnog cjevovoda, 6.814 m vodovoda i 1.321 m prelaganja vodovoda. Uz navedene kolektore su izvedeni kućni priključci. Izvršena su ispitivanja na kolektorima. Na dijelu vodovoda su izvršene tlačne probe te su izuzeti uzorci vode za analizu. Do sada su izvođeni asfalterski radovi u dijelu županijske ceste na kolektoru K53 i prekopima kolektora K47, K51 te kolektorima K53, K53.1, K51, slivu kolektora K49.  


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
38.326.045,48 EUR / 288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
21.455.388,26 EUR / 161.655.622,84 HRK