Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov


Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan
Realizacija – rujan 2022., NASTAVAK RADOVA

Radovi na LOT 2 - područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – u rujnu su vršeni radovi na sljedećim trasama kolektora: K8, K10, K11, K14, K17.3, K18, K20.3, K20.4, K22, K27, K28 i K41 te vodovoda V18, V20.3, V28 i V41 koji se protežu paralelno uz kolektore. Izvedeni su sljedeći radovi: iskopi, ugradnja posteljice i obloge cjevovoda, ugradnja cijevi i okana, izgradnja kanalizacijskih i vodovodnih kućnih priključaka, zatrpavanje rova i ugradnja tamponskog sloja u širini rova. Do sada je ugrađeno oko 9.962 m kolektora, 209 m tlačnog cjevovoda, 5.092 m vodovoda i 1.272 m prelaganja vodovoda. Uz navedene kolektore su izvedeni kućni priključci. Izvršena su ispitivanja na kolektorima te se uz navedene vodovode paralelno izvode kućni priključci.


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov

Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan


NOVOSTI:

Realizacija – rujan 2022., NASTAVAK RADOVA

Radovi na LOT 2 - područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – u rujnu su vršeni radovi na sljedećim trasama kolektora: K8, K10, K11, K14, K17.3, K18, K20.3, K20.4, K22, K27, K28 i K41 te vodovoda V18, V20.3, V28 i V41 koji se protežu paralelno uz kolektore. Izvedeni su sljedeći radovi: iskopi, ugradnja posteljice i obloge cjevovoda, ugradnja cijevi i okana, izgradnja kanalizacijskih i vodovodnih kućnih priključaka, zatrpavanje rova i ugradnja tamponskog sloja u širini rova. Do sada je ugrađeno oko 9.962 m kolektora, 209 m tlačnog cjevovoda, 5.092 m vodovoda i 1.272 m prelaganja vodovoda. Uz navedene kolektore su izvedeni kućni priključci. Izvršena su ispitivanja na kolektorima te se uz navedene vodovode paralelno izvode kućni priključci.


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK